هفته قبلی ۵ روز با بیرون فوت ناشی اجتناب کرده اند کرونا در چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری گزارش شدبه گزارش تابناک شهرامحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، بر ایده فینال آمار وزارت بهداشت به همان اندازه ظهر همین الان انواع کل قربانیان به ویروس کرونا به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ نفر رسید که اجتناب کرده اند این انواع ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۲ نفر به این ویروس مبتلا شدند.

علاوه بر این همراه خود فوت ۴۲ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها، مجموع جان باختگان ناشی اجتناب کرده اند این ویروس به ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳ نفر رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایان اشاره کردن است هم اکنون عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱۳ نفر در بخش‌های مراقبت‌های ویژه امکانات درمانی ملت بستری هستند.

در استان چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری بر ایده فینال آمار ادعا شده اجتناب کرده اند سوی دانشکده علوم پزشکی شهرکرد، بعدازظهر دیروز ۹۶ فرد مبتلا نامشخص به علائم علمی کرونا به امکانات درمانی استان چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری مراجعه کردند که اجتناب کرده اند این انواع ۲۴ نفر در بیمارستان بستری شدند.

همراه خود بستری شدن ۲۴ نفر در روز قبل از این، مجموع بستری شدن در امکانات درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان های استان به ۸۵ نفر رسید که اجتناب کرده اند این انواع ۶۴ نفر خوش بینانه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه منتظر پاسخ این است آزمایش هستند به همان اندازه خاص شود خواه یا نه به این بیماری مبتلا هستند هر دو خیر.

انواع بستری‌های خوش بینانه جدید بر ایده آمار کرونا در استانداری به همان اندازه همین الان به ۱۰ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مبتلایان سرپایی خوش بینانه اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه ظهر همین الان ۴۲ نفر است.

گفتنی است طی ۲۴ ساعت قبلی هیچ مورد فوتی بر تأثیر ویروس کرونا در استان گزارش نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این ویروس به ۱۸۴۰ نفر رسیده است.

علاوه بر این ۱۰ فرد مبتلا همراه خود جاری وخیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً ناسالم هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه امکانات درمانی قلمرو چهارحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری تحمل مراقبت های ویژه بستری هستند.

به گزارش تابناک شهرامحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، اجتناب کرده اند ابتدای شیوع اپیدمی ویروس کرونا در استان تاکنون ۲۸۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۰ مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی برداری اجتناب کرده اند کرونا {انجام شده} است که انواع کل قربانیان در استان به ۹۷۳۲۴ نفر رسیده است.

بر ایده فینال رنگ‌بندی شهرستان‌های این استان، ۴ شهر در ایالت فراسان، کوهرنگ، لردجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمیرزا در ایالت زرد کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش شهر تولید دیگری در ایالت کرونا نارنجی قرار دارند.

این تجزیه و تحلیل آمار روزانه کرونا در استان چهارال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری را در هفته قبلی نماد می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این استان ۵ روز از هفت روز قبل از این را با بیرون فوتی بر تأثیر کرونا سپری کرده است.