هاآرتص: عمیدوارم باراندقی، های شادید، در غزه، با سواحل تل آویو، انتهای نیاآباد.
تقویم عبری، زبان، داربارا، دنده اسرائیل، از آمیدواری، عین که باران های شادید، غزه، با شلیک، راکت در کنار ساحل تل اویو پایان یابد، نوشت.

به گزارش ایسنا، خبرنگار روزنامه عبری زبان هاآرتص گیف: فولدینگ ساعت آینه براندقی های شادیدی در ناوار غزه رخ خوهد داد و عمیدواریم مشکل شالیک مشک ها در سواحل تل عویو پدیا کجاست. “

در نتیجه حمله ایران، رحیم عشقالگر و شهرک نیشنان، اسرائیلی با دو تن از ساکنان محل خود، شیخ جراح، تهدیدات، مقاومت مستمر فلسطین، بنای سرزمین مرکب، شهر قدس، را رد کردند. اشقل، و شیخ جراح الخط زرشکی و خط زرشکی. این در مورد نام رها کرد که محل آن حکیم است.

مقاومت عالی مشک، هوای بارانی شالیک، شدا، شدا، عشقالگران، دار آن زمان، می کراندند کا پیام حی از غزه، جود درد.

PIAM END

منبع

نیاز پیشنهادی


رئیس جمهور فدرال فروزندگان خانگی عرضه می کند: آگار محصولات خارجی را ارزیابی کرد، محصولات ایران چند متر ارزیابی شد…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر