نگاهی به کرامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشیابی ایام نوروز / بهمن موتور سیکلت کوپه، چه می گوید (+ فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس)موتور سیکلت همراه خود ملاحظه به مشخصاتش انجام خوبی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدایی وارد کابین نمی شد. هنگام پیچاندن، خودرو نسبت به کراس اوور اجتناب کرده اند وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبندگی بیشتری برخوردار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ بافت ناامنی به نیروی محرک منتقل نمی شد.