نمایشگاه در دسترس بودن مستقیم کالا در شهرستان ها تحریک کردن به زحمت کشید – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر محمدمهدی علایی استاندار قزوین، روز یکشنبه در کارگروه مشترک ترتیب بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی غذایی اردوگاه استان قزوین کدام ممکن است در سالن شهید سلیمانی استان قزوین برگزار شد. ذکر شد: تفریحی کردن.

وی افزود: برپایی نمایشگاه هایی برای در دسترس بودن محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملزومات اساسی مردمان نباید محدود به شهر قزوین باشد، اما علاوه بر این باید امتحان شده شود به همان اندازه همراه خود سازماندهی این نمایشگاه {در سراسر} استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان ها، قیمت ها دسترس در بازار در سرتاسر استان تصمیم گیری شود.

استاندار قزوین حاضر محصولات اینترنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی بازارچه های اینترنتی را اجتناب کرده اند تولید دیگری راهکارهای مدیریت بازار دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: حاضر اینترنت محصولات موجب تسهیل در در دسترس بودن کالا به مردمان تبدیل می شود.

“همه قابلیت ها برای در دسترس بودن اجتناب کرده اند مایحتاج اولین مردمان استفاده کرد به همان اندازه مردمان {در این} زمینه هم اشکال شدید نداشته باشند.

علاوه بر این اجتناب کرده اند توان نمایندگی های اطلاعات بنیان استفاده کرد در دسترس بودن وی کالاهای می خواست مردمان را صحیح دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: باید تمام توان شخصی را برای حضور در مانترا سال به کار بگیریم.

استاندار قزوین همراه خود ردیابی به اینکه توسعه بازار در سفر عید صحیح بود، بازگشت به شد: این توسعه باید در ماه مبارک رمضان نیز شکسته نشده یابد.