نقد و بررسی جلوه های گیلمین جشنوارا فیلم فجر در برنامه رادیویی
رادیو نمایش برنامه ای به نام نقد با تحلیل جلوه های برگزیده، چهلمین جشنواره، فیلم فجر می پرداز دارد.

پخش لینک های عمومی از رادیو نمایش پخش می شود، شبکه رادیویی یکم اسفندماه با بخش، برنامه جدید نقدی اورد با جلوه های برگزیده، چهلمین جشنواره، فیلم فجر می پرداز.

برنامه نقد جایزه نگاهی تازه با جلوه های انتخاب چهلمین جشنواره،فیلم فجر،ارائه واژه پرش حی به عنوان اینکه ایا، که در آن آثار انصاف بر اساس اجتماعی است. خطوط سیاسی و سیاسی و ایدئولوژیک و جهان و رفحیمسا انازانی. غلغلک بده هی کاشوری آخه شخصا آهنگ های دادند رو ببین و دلیل داره و تحلیل داره که اثرات پرداختند کجاست.

«نقد» اول اسفند است، «یکشنبه و دوشنبه حر هفت بات تهیه کنندجی» و مصداق زهرا رمضان علی، کرشناس و آگرای مصطفی محمودی، کارشناس و مقتید محسن حبیبی، امیرحسن ندایی، حمید بقاد سید مرویت. ، سید احمد بیژاد. به کمک علیرضا بهروش ساعت ۲۰:۳۰ در رادیو نمایش بخش می شد.

PIAM END

لینک منبع

نیاز پیشنهادی


دکتر سالی کی گزاست، بیش به عنوان میلیون نفر از طرفین دعوی پاریش دکتر رشتا ها گرو علوم…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر