نفر دوم فرزانه فصیحی در داخل کشور سولان صربستان است
دوومدانی های ایرانی در داخل سولان صربستان با حرم دم داست یافت مسابقات دویدند.

به گزارش ایسنا، فرزانه فصیحی دونده ایرانیان که سهامیه ۶۰ متر داخل سالن را نیس کسب کرد، تور جهانی مدال نقره سرابستان شارک کرد و دووم شاد.

یا چرخاندن آکورد ۶۰ متری ۷.۳۱ را با نام و آکورد کرد و پیس به عنوان دوندا ایتالیاست با حرم دم داست یافت.

فصیحی اواخر اسفند ۱۴۰۰ درهم مسابقات داخل سلن جهان شرکت می کند کوئی و حسن تفتیان دیگر دوندگان دو نمینده ایران مسابقات ران داخل سالن جهان هستند که دار ماده ۶۰ متر با رقبت می پردازند.

PIAM END

منبع

نیاز پیشنهادی


وزرای امور خارجه روسیه از رسانه های کردی همچون حسین امیرعبداللهیان و سارگایی لاوروف و وزارتخانه های امور خارجه بازدید کردند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر