نصب ۳۸ دوربین در مناطق بحرانی برای دفاع اجتناب کرده اند جنگل ها
رئیس گروه دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری اجتناب کرده اند نصب ۳۸ دوربین در مناطق ظریف جنگل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع خبر داد.

همراه خود ملاحظه به دندان های مامسعود منصور چندی پیش به تحریک کردن ایمنی اجتناب کرده اند جنگل ها ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: برای نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش دارایی ها خالص {در سراسر} ملت به بیش اجتناب کرده اند ۴۰۰ دوربین خواستن داریم کدام ممکن است بسیار زیاد اجتناب کرده اند آنها هم اکنون تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناطق ظریف نصب شده است.

رئیس گروه دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری ملت استفاده اجتناب کرده اند سامانه رادیویی wi-fi، استفاده اجتناب کرده اند پهپاد، نصب GPS در خودروهای گشت، نصب دوربین در مناطق بحرانی جنگلی، سازماندهی سامانه ۱۵۰۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۹ را برشمرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم مدیریت شومینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق چوب. توسط گروه دارایی ها خالص ایمنی جنگل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع.

مسعود منصور در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران دانستن درباره نصب دوربین در مناطق بحرانی: یکی اجتناب کرده اند راه های جدید ما نصب دوربین در مناطق بحرانی است. تاکنون ۳۸ دوربین {در این} مناطق نصب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ورزش همچنان در جاری توسعه است.

رئیس گروه دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری تاکید کرد: جدا از دوربین، نصب GPS را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه های wi-fi دیجیتال نیز در استراتژی ایمنی {مفید است}.

وی افزود: در هر محل کار وسط مدیریت دارایی ها خالص عملیات نظارتی {در این} قلمرو انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین منظور مرکزی در گروه تحمیل شده {است تا} بر تمام حریم سراسری ملت نظارت داشته باشد.

رئیس گروه دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری ملت در نهایت تصریح کرد: امتحان شده می کنیم همراه خود ملاحظه به اهمیت مناطق جنگلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق آسیب پذیر برداشتن بوته ها هر دو تصرف، دوربین های نظارتی را در تمامی عوامل ظریف در فوری ترین زمان بالقوه نصب کنیم. نکته مهم اینجا است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند این از دستگاه باید در موجود در ساخت شوند.

انتهای پیام

تأمین

محتوای پیشنهادی


رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره همراه خود ردیابی به ارزش بالای سفرهای سفر نسبت به سفرهای…