نخست وزیر پاکستان شبح به از دست دادن زندگی کرد
او ساختار ترور نخست وزیر پاکستان را همراه خود پیامی مرتبط دانست کدام ممکن است عمران خان هفته قبلی آن را پیامی تهدیدآمیز برای ریاست جمهوری برگزیده شده توضیح دادن کرد.