نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out نان بومی لرستان به مسافران نوروزی – خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، نان بومی «شیسنک راغو» در هفدهمین روز اجتناب کرده اند پویش همسفران ایمن در قلمرو لرستان در محیط محور خرم آباد – اندیمشک بین مهمانان نوروزی meting out شد.

«چزنک رغو» نان استاندارد استان های غربی ملت اجتناب کرده اند جمله لرستان است کدام ممکن است به صورت استاندارد روی «ج» پخته تبدیل می شود.