ناخوشایند افزار سلول موسسه مالی را اجتناب کرده اند دارایی ها مشخص بدست آمده کنید


وی همراه خود تاکید بر اینکه ساکنان باید تلفن در کنار شخصی را اجتناب کرده اند دارایی ها اصلی دانلود کنند، ذکر شد: برای ارتقای ایمنی تلفن در کنار، مشتریان باید اجتناب کرده اند آنتی ویروس های اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص استفاده کنند.

رئیس پلیس فتا استان البرز یکپارچه می دهد: مشتریان علاوه بر این استفاده اجتناب کرده اند رمز صحیح اپلیکیشن های سلول بانکی را در تذکر داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ذخیره آن در گوشی شخصی خودداری کنند.

سرانجام سرهنگ جلیلیان به مشتریان پیشنهاد کرد رمز حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش بانکی شخصی را در اختیار دیگران قرار ندهند.