مهدوی دامغانی; ادیب، فقیه و استاد در دادگاه انقلاب محکوم شدند
یادداشت بهانه ای برای درگذشت مهدوی دامغان در سن ۹۵ سالگی در آمریکا. او در بحث های حقوقی شرکت کرد و در نهایت دستور آزادی او را صادر کرد…