معامله با گونه های پرندگان مهاجر روسی در کوگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد
ایسنا/ کوگلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد رئیس ایمنی تنظیم زیست کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اظهار داشت: این مهاجر پس اجتناب کرده اند ۴۰ روز معامله با در جهان ایمنی شده خیز پرتاب شد.

رئیس ایمنی تنظیم زیست کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد {در این} خصوص اظهار داشت: عقاب بیابانی کدام ممکن است ۴۰ روز پیش {به دلیل} بیماری به تنظیم بانان شهرستان کهگیلویه عرضه داده شده بود، خودت را پیدا کن پس اجتناب کرده اند عالی فاصله معامله با درست در جهان ایمنی شده پرتاب شد. مناطق کیز منطقه.

حکمت جاویدان اسلام خاص می تدریجی کدام ممکن است عقاب صحرایی گونه ای ایمنی شده است کدام ممکن است بیشتر اوقات در ایران شناخته شده به عنوان مهاجر شناخته تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به پراکندگی زیستگاه عقاب صحرایی (SNAP) اظهار داشت: پراکندگی جهانی این پرنده اجتناب کرده اند مغولستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناطقی اجتناب کرده اند آفریقای جنوبی یکپارچه دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده در ۴ ملت عظیم روسیه، قزاقستان، مغولستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین ساخت مثل می کنند.

جاودان دانش افزود: همراه خود آغاز فصل زمستان این پرندگان به اکوسیستم های گرمسیری اجتناب کرده اند جمله ایران مهاجرت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمستان گذرانی می کنند.

به گزارش اسنا به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی استانداری کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، وی اظهار داشت: ذخیره گاه خیز همراه خود ملاحظه به انتخاب گونه های جانوری محل مناسبی برای زمستان گذرانی عقاب های صحرایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است شاهد وجود گونه های جانوری هستیم. چنین گونه هایی.” گونه های حال {در این} اکوسیستم دارای خوب ارزش هستند.»

عقاب استاندارد (Aquila nipalensis) عالی پرنده شکاری است. این پرنده شناخته شده به عنوان مهاجر در ایران نیز کشف شد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پرندگان ایمنی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ سانتی متر اندازه دارد. پرنده بالغ به رنگ اسپرسو ای تیره همراه خود نیمه های مختلف پایینی درست مثل سایر نیمه های هیکل هر دو کمتر است. در زیر بالها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی زنگ استاندارد، پرهای پرواز ضعیفتر هر دو ضخیمتر اجتناب کرده اند آنها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوارهای تیره وسیعی در حاشیه از نوک بالها دیده تبدیل می شود کدام ممکن است مرزهای اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوی بال هستند.
زیستگاه این پرنده دشت های باز، خشک، نیمه بیابانی به همان اندازه بیابانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهپایه ای است. در ایران نیز این پرندگان به صورت گروهی اجتناب کرده اند مهاجران سیبری در فصل زمستان وارد کشورمان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی عوامل کشورمان تبصره شدند.

انتهای پیام

تأمین

محتوای پیشنهادی


رئیس گروه دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری ملت برای نصب ۳۸ دوربین در مناطق جنگلی جنگلی …