مطهری: ما به سبک تفریحی هواداران احترام می گذاریممطهری: ما به سبک بازی هواداران احترام می گذاریم

حمید مطهری همراه خود ردیابی به تفریحی دفاعی هواداران مقابل این خدمه ذکر شد کدام ممکن است به سبک تفریحی این خدمه احترام می گذارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، حمید مطهری پس اجتناب کرده اند جذب می کند با بیرون گل پرسپولیس مقابل هواداران ذکر شد: این سبک فوتبالی است کدام ممکن است هواداران محدوده کرده اند. باید شرایطمان را بیشتر می کردیم. ما همه مانکن های حمله را ساختیم. اگر مهدی عبدی در اوایل تفریحی منصفانه گل می زد، شرایط اصلاح می کرد. وقتی به کانال های جانبی رفتیم، آن را محافظت دادند. منصفانه مکان شوتزنی گذاشتیم کدام ممکن است دروازه بان این خدمه اجتناب کرده اند مکان های ما استفاده کرد. این سبکی است کدام ممکن است هواداران محدوده کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به آن است احترام می گذاریم. فوتبال ما خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس است، توپ های ما گل نمی شود. اگر توپ های ما پرتاب شود، شرایط اصلاح می تنبل. سرانجام، ممکن است به همه الگوها احترام می گذارم.

یکپارچه داد…

لینک تأمین

محتوای پیشنهادی


ایسنا/ وسط نهاد تصویر ولی فقیه در استان مرکزی ذکر شد: رشد عوامل زیبایی شناختی داده ها بنیان