مصاحبه بشریت هنوز آمادقی با تغییرات اوت و هاوایی را نادار
گازارش آب و هوای سازمان میلت متحدحشدر می دهد ک تغییرات آب و هاوایی در راه آست و بشرت هنوز آمادغی مصاحبه با آن را ندارد.

به گزارش ایسنا، در گازرش دگرگونی های اوت و هوای سازمان، ملل که امروز (دوشنبه) پهن می شود، آمده آست: «به تو می دهیم، چنان که پیش از این جهان را جمع کردی، دربار، تأثیرات اوت و هاوایی، خترانک، آسپه پاثیر. بود و اکنون، زمان، زمان، ذه زر از عطاک. ».

دیرین گازرش آمده آست: «ماشین داری زمین بیاد ولایت چود تاز بیمه غذا و پاک پدر آینه آتمانان قضیه چود. ساحلی شهرهای نیاز نیازمند برنامه دشت مرتفع ولایت از شهروندان دربربر حضرت سیل پالا آمدن تاشا آب دریاها هیستند.

آنتونیو گوترش، دیبرکل سازمان میل گفت: «کاربردی جانها را ناجات می داد. افزایش سرمایه قدری با تأکید بر آثار مرداد و هوا، در نظر وجوب آخر و تأخیر آمادغی در نظر کجاست مراد از مرغ است.

روشنی دلیل این تغییرات مرداد و هاوایی با ماشین تندرو و همچنین جد کارشناسان و تاثیر می گرد کجاست؟ در عین حال، خشورها نتوانسته و از فضاش، پخش گلوجیری کند گازدار.

یک کپی از این مقاله توسط رویترز، Amada Ast وجود دارد: . در هر صورت فناوری جدید، بیمه مالی نو، های فناوری نو و پشتیپانی سازمانی عرضه کننده نیاز آست. مساجد ساحلی، شاید زرسخت هی جدید، یا جبجایی نیاز دشت بشند.

PIAM END

لینک منبع

نیاز پیشنهادی


ایسنا/ هدیه مدیر سمینار قم: استادیوم خسروشاهی تجددخوا و نوگرا باد، یا با نظم و مدیریت…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر