مشاور مجلس: افزایش بارندگی ها ضعیف دارایی ها آبی در سی سال قبلی را جبران نمی شود.
نهادهای پاسخگو برای باید اقدامات مناسبی را برای افزایش بلعیدن آب انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کار گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از ابزار را برای تامین آن به همان اندازه زمان شیوع تنظیمات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری جهانی به کار گیرند.