مسیر سرابله با دفترچه عملیات شهری به بن بست تبدیل شد
ایسنا/ ایلام رئیس کشور، ایلام، ایلام گفت: خیابان سرابله که در ایلام، تعداد محدودی بانکول، دارای دفترچه عملیات مسدود شده شهری واقع شده است.

سرهنگ ابوالفضل کهزادی در گفت و گو با ایسنا، نشان دادن کردها: سرزمین اصلی پرچم های پمانکار رههازی سیرابلا – ایلام در کیلومتر ۵ خیابان سرابله – ایلام، یک قطعه بونکل با شواهدی از کار مشاری آجرانی.

ایلام افزود رئیس جمهوری ایران: این مسیر مردم کشور است که به آنجا می روند و در مورد مسیر جایگزین آمادا شاد این سوال است.

کهزادی گیف: عمیدواریم تمامی رانندگان عزیز بعرات قوانین و احکام رهنمائی و رنججی با پلیس راهور و همچانین عوامل عمل در زمینه پیشنهاد همکاری، دیدن دشت بشند ضروری است.

PIAM END

منبع

نیاز پیشنهادی


سرپرست دستیار عامور دیایی سازمان بنادر و دریانوردی بخشهای سفرهائی دیایه خارجی را رسانه کردی…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر