مسئله ناامنی در خیابان های جنوب سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان کشته شد
در پاکسازی لانه شرارت جدا از اختراع ۶ تجهیزات موتورسیکلت مسروقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱ گوشی تلفن در کنار مسروقه، چندین قبضه سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات نیز اختراع شد.