مراسم یادبود آیت الله محمدی الریشهری صبح در این زمان دوشنبه در مسجد اعظم اهواز برگزار شد.مراسم یادبود آیت الله محمدی الریشهری صبح در این زمان دوشنبه در مسجد اعظم اهواز برگزار شد.