مراحل تکمیل ابر پروژه آبرسانی همدان


شمارش معکوس برای تکمیل ابرپروژه آبرسانی همدان با جهاد شبانه روزی آغاز شده است، بنابراین کار در جبهه اول این پروژه ۹۸ درصد پیشرفت دارد. این پروژه ۱۴۵ کیلومتر طول دارد و در حال اجراست. در سه جبهه و ۵۰ تیم از تمام مناطق کشور در حال انجام این پروژه برای پایان دادن به بحران آب در همدان هستند.

مهدی کلوندی

۰۸: ۴۰

۱۴۰۱-۶-۷
۰http://fna.ir/1r5g5l