مدیرکل معاونت بهبود کشاورزی ریاست جمهوری تسریع در اجرای سرمایه گذاری های هلیلان را تایید کرد.
ایسنا/ ایلام مدیرکل ریاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور عامه معاونت انکشاف دهات ریاست جمهوری اجتناب کرده اند سرمایه گذاری های در جاری اقدام در هلیلان بازدید کرد.

علی رضا ابوالفتحی در محیط بازدید اجتناب کرده اند سرمایه گذاری های شهر هلیلان اجتناب کرده اند جمله پمپاژ جیوند کهرات، پل جزمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان پله کبود علی باقر الریفی پس اجتناب کرده اند بازدید رئیس جمهور انتخاب گرفت. در سپتامبر سال قبلی مدنی هیئتی را برای یادآوری مشکلات بازدید به این شهر به شهرستان هلیلان اعزام کرد.

وی افزود: پس اجتناب کرده اند گزارش امتیازات، در مونتاژ ای به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور، وظایف تجهیزات ها خاص شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب مقامات {در این} زمینه توسط مخبر معاون اول رئیس جمهور به تجهیزات ها ابلاغ شد.
مدیرکل اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور نهایی معاونت بهبود کشاورزی اظهار داشت: {در این} بازدید ۱۰ ضرر اجتناب کرده اند شهرستان اجتناب کرده اند جمله گازرسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبرسانی به روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث ایستگاه های پمپاژ کهرات جوند، میدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام مخلوط آوری شد. پل جزمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه کشاورزی بلخبود – علی باقر.» حدود ۶۰ کیلومتری کرمانشاه – ایلام یکی اجتناب کرده اند این سرمایه گذاری ها بود کدام ممکن است در لحظه پس اجتناب کرده اند تخصیص شهرت مورد بازدید قرار گرفت.
ابوالفتحی اظهار داشت: در نهایت امسال موضوع همراه خود پیگیری بود
۵ میلیارد تومان اجتناب کرده اند سوی معاونت بهبود کشاورزی رئیس جمهور برای افزایش پل جزمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن عملیات اجرایی پلکان آبی به علی باقر تخصیص کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ۵ میلیارد تومان اجتناب کرده اند سوی صندوق کارآفرینی امید برای اشتغالزایی {در این} شهرستان اختصاص کشف شد. .
وی تاکید کرد: همراه خود پیگیری های مسئولان کشوری ایلام، {در این} ماه گزارش کار کردن ماهانه تجهیزات ها به معاونت بهبود کشاورزی ریاست جمهوری حاضر شود.
ابوالفتحی ابراز امیدواری کرد در بازدید بلند مدت شاهد پیشرفت اصولاً سرمایه گذاری های ایجاد شده در شهرستان باشیم.
نعمت الله رحیمی مدیرکل محل کار امور کشاورزی استانداری ایلام همراه خود تحسین اجتناب کرده اند بازدید سرپرست محل کار مناطق ویژه به ریاست جمهوری اظهار داشت: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود ورزش های بازدید شده در شهرستان ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی شود. امسال. . راهی کدام ممکن است E گزینه داشته باشد زیرساخت های محرومیت زدایی را همراه خود استفاده اجتناب کرده اند قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ای بهبود دهد.

انتهای پیام

تأمین

محتوای پیشنهادی


معاون تربیت جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اظهار داشت: همراه خود همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری…