مدیرمسئول روزنامه آرمان سراسری درگذشت.
حسین عبدالله مدیرمسئول را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب امتیاز روزنامه آرمان سراسری درگذشت.