مددجویان تعهد شناس جاچسارانی کیف ۴۰۲ میلیون تومانی را به صاحبش پس دادند.ایسنا/ کوگلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد رئیس فرماندهی انتظامی جاچساران اجتناب کرده اند اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید عودت منصفانه کیف شامل بیش اجتناب کرده اند ۴۰۲ میلیون تومان سود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا به صاحب آن توسط خدمه پلیس این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ارسلان خادمیان در عمیق این خبر ذکر شد: ۲ بازرس شهرستان جاچساران ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ در حالی کدام ممکن است در یگان های انتظامی یکی اجتناب کرده اند این شهرستان ها مشغول گشت زنی بودند. در پارک هایی کدام ممکن است انواع زیادی اجتناب کرده اند مسافران نوروزی در آن آرامش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریح ​​می کردند، کیفی شامل از طلا، منصفانه ساعت طلا، چندین مقوا بانکی، مدارک هویتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول پیدا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه پلیس دادند.

وی افزود: پلیس همراه خود از گرفتن مدارک هویتی توانسته صاحب کیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب ملک را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ضمانت اجتناب کرده اند اینکه کیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای اختراع شده {به درستی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب به صاحب آن ها عرضه گرفت.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری پلیس جهان کوگیلوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، رئیس فرماندهی انتظامی شهرستان گچساران، خوب ارزش اموال مکشوفه را ۴ میلیارد ریال طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار ریال طلایی عنوان کرد. افسران صریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادقانه اجتناب کرده اند افراد پرسیدند; در ایمنی اجتناب کرده اند وسایل شخصی دقت بیشتری داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حمل بخشها بیش از حد پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیاء قیمتی .

ماموران وظیفه شناس گچسارانی بیش از 402 میلیون تومان به صاحبشان بازگردانده اند.

ماموران وظیفه شناس گچسارانی بیش از 402 میلیون تومان به صاحبشان بازگردانده اند.

انتهای پیام

تأمین

محتوای پیشنهادی


دختران در سینمای ایران: داستان های آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء استفاده اجتناب کرده اند امکانات توسط…