مدارس قم اجتناب کرده اند فردا میزبان مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان است


به گزارش تبناک قم، رحیمی مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان اظهار داشت: مدارس استان کنار هم قرار دادن حضور داده ها آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی است.

وی افزود: توافق بین آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد سراسری کرونا {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید اجتناب کرده اند مدارس برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی به صورت مستمر انجام تبدیل می شود.

رحیمی اظهار داشت: پتانسیل ها بهداشتی اجتناب کرده اند جمله ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدعفونی با عرضه می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان همگی موظف به استفاده اجتناب کرده اند ماسک هستند.

اجتناب کرده اند فردا ۲۸۰ هزار داده ها آموز قم راهی مدارس می شوند.