محدودیت زمانی
نماینده مجلس شورای اسلامی دور سال ۱۴۰۱ نیس با تمدید مهلت اجرای قانون شوراهای حل اختلاف نظر در صورت موافقت با کرندند جایز است.

در گذرش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی امروز جلسه دوم مجلس و جریان گردش برسی بند درامدی پودجه صلاح ۱۴۰۱ با معرفی ذیل تشکیل داد. بینش ۱۰ تایید کرندند کجاست.

بر اساس، ضمیمه بیشنهاد، رعایت آن ۱۰ قانون، بند ز تبصره ۶ آن، قانون بودگا صلال ۱۴۰۰، هر قطعه پول، دکتر سال ۱۴۰۱، مزد می شود.

بصیرت ۶ بودجا صلال قانون ۱۴۰۰ گزارش شده توسط من رسند من آگرای آزمایشی قانون چورهای اصلاح اختلافات قطعنامه ۱۶/۹/۱۳۹۴ با اصلاحات و ضمائم پس از گذشت تاریخی که برای رفع اختلافات مزد لازم است تمدید می شد. لایحه شوراها نوبت ۱۴۰۰.

PIAM END

منبع

نیاز پیشنهادی


بررسی یک سوء ظن به طیب کردا بشید امکان پذیر است. شما به تور خودکار دارای صفحه اول…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر