مجوز قطعی ساماندهی محیط رودخانه توسط شهرداری نیکابه گزارش تابناک مازندران، موسی خلیلی ذکر شد: {در این} ۱۹ ماهی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان شهردار نیکا ورزش می کنم اتفاقات بزرگی رخ داده است، متاسفانه جایگزین گزارش در مساجد محله ها را نداشتم، با این حال قطعاً همه اتفاقات بزرگی را می بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما شاهد هستیم. به امید فرصتی برای انجام همین کار.»

وی همراه خود ردیابی به اینکه تمام درآمدهای شهرداری اجتناب کرده اند محل مردمان است، ذکر شد: بودجه ما در سال ۱۳۹۹ ۴۵ میلیارد تومان بود کدام ممکن است ۳۳ میلیارد تومان آن را اکتسابی کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت سال ۷۰ میلیارد تومان را به شورا اصرار دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان هم هستم. ۱۰۰ به همان اندازه ۱۱۰ میلیارد تومان اصرار داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اعتمادسازی بین مردمان همراه خود افتتاح چالش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجیه اینکه افتتاح چالش ها ارزش دارد، ۴۵ میلیارد تومان ۲.۵ برابر افزایش دادیم.

شهردار نیکا همراه خود ردیابی به اینکه مردمان اجتناب کرده اند رضایت نسبی برخوردار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنیم به آرمان های شخصی جامه حرکت بپوشانیم، ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند بهترین چالش های ما ساماندهی محیط رودخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش هایی اجتناب کرده اند آن معادل آلاچیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید … بود کدام ممکن است اکنون پس از بیست و دو سال، اجازه باقی مانده برای {آزاد کردن} آن اجتناب کرده اند شهرستان کدام ممکن است با بیرون اغراق کار بزرگی است.»

خلیلی افزود: ۲۲ سال پیش ۸۰۰۰ متر پایین در دل شهر افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس کاری اجتناب کرده اند دستش برنمی‌به اینجا رسید، با این حال قرار شد به مدت ۶ ماه در استانداری روی آن کانون اصلی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مونتاژ پارک هر دو خودرو این سیستم ریزی کنیم. در آن پارک کنید.”

وی خاص کرد: حیاط پشتی ملت را اجتناب کرده اند محیط رودخانه باز کرده ایم، پل را کنار هم قرار دادن می کنیم، زرشکی را باز کرده ایم، به ما اعتقاد کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوس را تصرف کردن کرده ایم، با این حال اعتمادسازی عالی شبه اتفاق نیفتاد.

شهردار نیکا همراه خود خاص اینکه همچنان در جاری اعتقاد سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکردن مردمان هستیم، تصریح کرد: {در این} راستا اعضای شورای شهر انتخاب گرفتند کدام ممکن است برای ورزش اصولاً در بخش کلی، شورای شهر هر دو مشاور محله تشکیل دهند، از چشمانی داریم کدام ممکن است امیدواریم اعضای شورا موقعیت اجماع، اصرار، توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات را ایفا می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را در جمع کردن شهری رشد یاری می کنند.

خبر: الهام زری