متابولیت های میکروبی روده به طور بالقوه مسیرهای متابولیک NAD + را افزایش داده و باعث افزایش طول عمر پروتئین در انسان می شود: تغذیه


خوب – بر اساس علم است و شامل ارجاعات به منابع معتبر است. بحث یک تبادل مدنی و محترمانه است که بر علم واقعی متمرکز است و از اظهار نظر درباره دیگران اجتناب می کند.

بد – از کلیات ، مفروضات ، منابع اطلاعات سرگرمی ، هیچ گونه وسیله یا شکایتی بدون جزئیات در مورد دستور کار ، سوگیری یا بودجه استفاده نمی کند. در بهترین حالت ، آنها یک پایه بسیار ضعیف برای بحث های مبتنی بر علم تشکیل می دهند. همچنین بحث خارج از موضوع.

زشت – (حذف یا ممنوعیت یک منطقه) این شامل حملات / خصومت / خصومت علیه افراد / گروهها ، رد شکایات ، ترول ، صلیبی ، شرم آور ، انکار همه علم ، یا ادعای اینکه همه تحقیقات / علم یک توطئه است

لطفاً بر اساس آن رای دهید و هرگونه زشتی را گزارش دهید.


من یک ربات هستم و این عملیات به صورت خودکار انجام شد. لطفا با تعدیل کنندگان این بخش فرعی تماس بگیرید. در صورت داشتن هرگونه سوال یا نگرانی.

دیدگاهتان را بنویسید