مالک تجهیزات گلف تراکتورسازی: تولید دیگری قصد ندارم تراکتور را جابجا کنم
مطالبات گیمرها در دوران توسعه فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۴ سال قبلی در تراکتورسازی به طور درست صنوبر شده است. مکان حال خدمه خوب شما را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران نیست. احتمال در تعدادی از تفریحی دخیل بود، معادل تفریحی های قبلی کدام ممکن است ۲ پنالتی را اجتناب کرده اند بازو دادیم. این در فوتبال خالص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بازیکنی حق دارد خطا تنبل.