ماجرای جوان اهوازی کدام ممکن است جان ساکنان ساختمان در جاری سوختن را نجات داد / میلاد: کوهنوردی به ممکن است کمک زیادی کرد.
به محض دسترسی ساختمان، خدای ناکرده سوخت تمام واحدهای مسکونی را خاموش کردم به همان اندازه انفجار باعث تحریک کردن منقل نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیبی به مردمان وارد نشود.