لیلاز: مقامات سیزدهم همراه خود انضباط پولی، انبساط نقدینگی را مدیریت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم را کاهش داد.


به گزارش گروه رسانه های تولید دیگری خبرگزاری فارس، خوب تحلیلگر مالی اظهار داشت: مقامات سیزدهم همراه خود انضباط پولی شخصی توانست انبساط نقدینگی را مدیریت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم را کاهش دهد، با این حال انضباط پولی همچنان شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرک انبساط نقدینگی به سمتی پیش {می رود}. فساد.» جامعه بانکی همراه خود امکانات به ورزش شخصی شکسته نشده می دهد.

سعید لیلاز افزود: دوست ندارم تذکر اکثر دوستانی کدام ممکن است مدام به مقامات نسبت به تورم هشدار می دهند، در نظر گرفته شده می کنم وضعیت تورم جدی تر اجتناب کرده اند سال های ۱۳۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰ نخواهد شد، از حتی وقتی توافقی صورت نگیرد، وضعیت مالی ملت است. در جاری افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس تا حد زیادی است.” به اقتصاد پمپاژ می تواند.

وی افزود: در جاری حاضر درآمد مقامات اجتناب کرده اند صادرات نفت حدود ۱۶۰ به همان اندازه ۱۷۰ میلیون دلار در روز برآورد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت بالای صادرات نفت عملاً سمت تهیه را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط نقدینگی را مدیریت می تنبل.

مقامات سیزدهم همراه خود انضباط پولی، انبساط نقدینگی را مدیریت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم را کاهش داد.

این کارشناس مالی سیاسی تاکید کرد: مقامات سیزدهم همراه خود انضباط پولی شخصی توانست انبساط نقدینگی را مدیریت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم را کاهش دهد، همراه خود این جاری بی انضباطی پولی شکسته نشده کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتور سیکلت انبساط نقدینگی {به سمت} فساد در وب بانکی به کار شخصی شکسته نشده داد. {به آرامی}

لیلاز افزود: ممکن است به هماهنگی برجام خوشبین هستم با این حال با توجه به روسیه باید مراقب بود ۹ اینکه روسیه بخواهد ورزشی را به هم بزند، مشخص است کدام ممکن است این ملت به نفع شخصی واقعاً کار می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توان او را بی ارزش دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن هم ما.” ۹ اینکه دنبال خوشی های ملت خاصی برویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کت و شلوار همراه خود چیز خوب در مورد ملی شخصی حرکت کنیم.

شرایط پیشینه مقامات دوازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیزدهم مشابه نیست

این تحلیلگر مالی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است وضعیت مالی مقامات دوازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیزدهم را چگونه تعیین مقدار می کنید، اظهار داشت: اگر بخواهیم راستگو انتخاب کردن کنیم، شرایط پیشینه ۲ مقامات یکی نیست، مقامات دوازدهم بر این ایده است. آمار انبساط مالی ۹ ملت. ماه اول اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ کدام ممکن است موسسه مالی مرکزی آشکار شد، ایده انبساط مالی ملت بر شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش خارجی هدفمند شد، با این حال همراه خود ملاحظه به افزایش اپیدمی کرونا در این دوران، آن در سال‌های ۱۹۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۹۹ قابلیت‌های زیادی بی‌کار باقی ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند آنها لوفر شدند، به همین دلیل نمی‌توانیم ۲ مقامات را همراه خود هم ارزیابی کنیم.

فاجعه اوکراین شرایط را به نفع ایران تنظیم داد

لیلاز افزود: با این حال آمار آشکار شده اجتناب کرده اند سوی موسسه مالی مرکزی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ آرم می دهد کدام ممکن است انبساط خوب ارزش افزوده در بخش نفت افزایش چشمگیری داشته است. بعد از همه در سه ماهه دوم سال مقامات ها قابل ارزیابی نیستند. شاید روحانی می تواند هزار برابر بیشتر حرکت تنبل، با این حال شرایط بیرونی شرایط را برای او روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص کرد. با این حال در یک واحد ماه جدیدترین، فاجعه اوکراین اوضاع را به نفع ایران تنظیم داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات آمریکا تولید دیگری آن نظارت ولرمی را کدام ممکن است بر مدیریت صادرات نفت ایران داشت، ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آگاه برخی دارایی ها، صادرات نفت ایران به یکباره پیش گذشت است. خوب، حتی وقتی این {اتفاق بیفتد}، درآمد نفت روزانه مقامات سیزدهم اجتناب کرده اند بهتر از سال مقامات دوازدهم هم تا حد زیادی می تواند.

انبساط نقدینگی به ۴۶.۵ نسبت رسید کدام ممکن است رقم درگیر کننده ای است

وی شکسته نشده داد: به همین دلیل انجام مقامات ها به همان اندازه حد زیادی به اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط بیرونی تعیین می شود، بعد از همه قبول دارم کدام ممکن است آقای رئیسی بیش اجتناب کرده اند پیش روی مدیریت نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تقسیمات دولتی اجتناب کرده اند جمله وزیر اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندار کانون اصلی دارند. موسسه مالی مرکزی تاکید می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است انبساط نقدینگی عموماً مدیریت شده است با این حال در موقعیت به این را امتحان کنید نیستند. آمارهای موسسه مالی مرکزی حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است انبساط نقدینگی در ۱۲ ماه قبلی ۴۶.۵ نسبت بوده کدام ممکن است رقم درگیر کننده ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان معناست کدام ممکن است دستاوردهای مقامات سیزدهم آنقدر مقاوم نیست کدام ممکن است به شما فرصت دهد وفاداری شخصی را محافظت تنبل.

نرخ تورم نسبت به سال در گذشته ۱۳ واحد کاهش یافته است است

این کارشناس مالی افزود: بعد از همه نرخ تورم ۱۱ ماهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰ نسبت به مدت درست مثل سال ۱۳۹۹ ۱۳ واحد کاهش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ناشی اجتناب کرده اند انضباط پولی مقامات سیزدهم است. بعد از همه کرونا نیز به افزایش شرایط کمک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام مقامات در تزریق واکسن کرونا فوق العاده سودآور بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون آثار مالی این انجام به خوانایی دیده شده است.

وی افزود: بر ایده گفتن موسسه مالی مرکزی سطح کانونی انبساط مالی ایران بخش شرکت ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح مرکزی این بخش اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند ضرر کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث واکسن خارج شده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موفقیت {به دلیل} ۱۵۰۱۶۰ {بوده است}. میلیون دوز واکسن در دوران مقامات سیزدهم.»

سیزدهمین تعهد مقامات پیشبرد اقتصاد است

را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تحلیلگر مالی شکسته نشده داد: بعد از همه در تحلیل وضعیت ۲ مقامات اجتناب کرده اند جنبه های کلی تری باید اظهار داشت: ما نسبت به ۲ مقامات شرایط انصافاًً متفاوتی داریم. روحانی مواظب بود اقتصاد به هم نریزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار آقای رئیسی پیشبرد اقتصاد است، با این حال از طریق; هم مقامات دوازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم مقامات سیزدهم می توانستند کار بهتری انجام دهند با این حال باید به همان اندازه جایی کدام ممکن است می توانیم به آقای رئیسی کمک کنیم به همان اندازه روز {به روز} سودآور تر شود.

تأمین: ارنا

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید