لیدی نیدل درگذشت
ایرانداجانی اظهار داشت: اداره ایرانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستای گنز در بلوچ دوزی هر دو بلوچ دوزی سابقه خوبی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید همراه خود سابقه ای {در این} روستا حضور داشتند.