«قلی ها» که سازنده و بهرا برادر راه آهن سراسی ایران بودند


تأسیس راه آهن سراسری ما مرهون دو پرادر صنعتگر و سیستادار دوران پهلوی همه است. مهدی و مرتضی هدایت حر دو پسوند «قلی» منتشر شده توسط مای شادند. مرتضی قالی آیده خود رادار کتاب راه نجات در زمان محمدعلی شاه قاجار مطرح کرد و ۲۰ بعد از نوبت دران پهلوی اول، بردراش مهدی قالی اید یا راع به عنوان کتاب یا پیوند و که تصویری از پلاک دراورد را دید. با تصحیح دولت و مجلس و آگری آن رشید.

به گزارش ایسنا، امروز چهارم اسفندماه سالگرد اصلاحی ساکت راه آهن سرسری خشورمان در سال خ ۱۳۰۵.

شمال

رضاقلی خان هدایت مازندرانی

فهرستی از وقایع راه آهن سرساری در ایران به نظر حوزه بارگاه با میانجیگری مهدی قلی هدایت مخبر السلطنه، وزیر عوام، پهلوی اول و نوح رضاقلی خان هدایت مازندرانی فتحعلی شاه، محمد توسط ملی. تقدیم مجلس شورای شاد. شاه و ناصرالدین شاه.

شمال

مرتضی قلی خان هدایت

و اما آیده و تره اصلی کجاست دست خط مرتضی قلیخان هدایت که به نیکی به دولت معروف است. دار سال ۱۲۸۶ یا اده خود را دار کتاب من با نام راه نگات نوشته و خط را آهن را بر روی حکاکی جغرافیایی اثر هنری کیپرت ke dr Sal 1883 der Berlin گسترده است و مرزبندی کردی تنگ شده است. یا آلمانی ها از او درباره مجموعه ساخت پرداخت پرسیدند.

شمال

مهدی قلی خان هدایت

صنعتگر کجاست؟۲۰ بعد از دیرپاییز ۱۳۰۶ با میانجیگری برادرش در مرحله آگرا پرسیده شد. برادرش به مجلس شورای ملی شیچم دریک لیها پیشنهاد داد. As Mayan Ektarit Namayandgan der Nehayat Mowaffaq Shad Ray Agree Namayandgan Raa Beh Dust Ord 25 Mehr 67 dir Program I Bashkoh Ba in Maqamat Aali Koshur Provh Tashkeel Prader Khoud Ra Agaz Kinda.

شمال

مهدی قلی، هدایت به حمره جعفرقلی خان بختیاری و محمدعلی فرزین، رئیس مجلس شورای ملی

نامه مهدى با خیال راحت بگو قبول نبض است. وای لایح وقایع راه اهن سرسری رای بر در هفتا آخر پاپنین، جلسه مجلس شورای ملی در بهمن ۱۳۰۴ و بر دیگر دکتر رز اول اسفند ۱۳۰۵ بری ششمین، جلسه مجلس شورای ملی با تصحیح رسند ک به واسطه شورای سوله قرمز. نوار اول و نوار دام، با یک اختلاف بسیار جدی. پس به عنوان سه روز مذکره و گیفتگو، مجلس پنجم اسفند ۱۳۹۰ آن را صاحب کرد.

مهدی قالی که فکر و خطری داشت خود درباره وقایع راه آهن همره را که در آن بندرگز و با دکتر مصدق مای نویسد مخالفت کرد ارائه کرد: غریب مصدق السلطنه با یافتن کارخانه حی قند منافات دارد. من. ره اهن چه سودی از مادّه مستقیم و مستقیم. ره اهن را به معنای منافع مستقیم و مادی دیده اید. مزیت من مستقیم نیست ره اهن با ماشین. قانون اساسی منفعت از مادیات و درد، در نظر فواید کاشور لازم است. با تشکر از دکتر جی خود، ارده، می شود و شواهد برای انکار، آشیانه مکافه.

شمال

دروازه گممارک تهران

کلینگ ساخت

ساعت ۸ صبح یکشبانه ۲۳ مهر ۱۳۰۶ که به وسیله آن وزارتخانه های عام المنفعه و تجارت، وزرا، آقایان، نامیندگان، مجلس شورای ملی، صفرا، طاق فرماندان و صاحبان زرادخانه او، از گمرک، دعوت کردم. حسین آباد درب مجلس کرندند. محله تهران کلنگ نقره یعنی خود را به رضا شاه پهلوی ارائه می کند که به زمین می رصد و به ابتکار سخت استگاه مرکزی راه آهن می کند.

منابع پول، وقایع راهان مرکزی و شبکه راههان، کوشور، بر اساس بنیاد، تصحیح مجلس شورای جمهوری مالی، و همچنین جایگاه درامد مالیاتی، تشکر، تشکر و چای شد. بوده.

قبل از اتمام ساخت راه آهن، قانون حبس شکر، چای و نامره، کردها و نهم خرداد در سال ۱۳۰۴ با تصحیح مجلس شورای ملی راسید اداره کردند. اصولاً قانون کجاست وزن ۳ کیلوگرم شکر چگونه ۲ ریال و وزن ۳ کیلوگرم چای ۶ ریال مجموع مقدار سفت و سود حاصل از مبادله حوادث ره اهن؟

شمال

رضا شاه مراسم سرساری سخت راه آهن ایران

ساکت در ابتدا وزیر چشم انداز، مشاور آمریکایی، متخصص آلمانی و وزیر چشم انداز ایالت ایران، انجم شید بود، در حالی که دفتر بهار ۱۳۰۷ بود، یک نظر مرکزی، که فدرال بود، یعنی یک ترکیب و کشش این یک شرکت آمریکایی و یک شرکت آلمانی است. عملیات هایی مانند شمال و جنوب سوله آغاز و مسئولیت بخش جنوبی با آمریکایی ها و مسئولیت های بخش شمالی با آلمان ها و سوله اوزتر.

سال ۱۹۱۳، جمهوری فدرال اسکاندیناوی، با عملیات Compsax، Sacht و Saz ra ber، garft، Kar ra ra، Chenden Sharket، Arubaye و Azar Kurd. سرنگم دو قسمت شمال و جنوب راه آهن سرسری ایران سیزدهم شهرور ۱۳۱۷ منطقه شازند میبینمت اونجا به هم وصلند. کجاست خط بندر شاهپور، غرب خلیج فارس، را آن بندر شاهپور، شرق آستان مازندران، متصل به مای کرد.

سخت راه آهن سرساری، ۲۶ مرداد ۱۳۱۷، با پایان رسید و دو خط شمالی و جنوبی کوشور، در استگاه، به شادند متصل می شوند.

لاراد کارازان، سیاستمدار انگلیسی،نوشت: «وظیفه نظارت ایران، شاه شاه و شاه دگران، حضور راه اهن در کرشان را کلید پیشرفت و گسترش مای دانستن و به ویجه سادار اعظم به هدیه. کردا ایران. Yes selection, but dashten yak rah ahn pray risden be پای هی کهکورهی ایرانپیی. “بله، Nest را توسعه دهید.”

خسرو متدود مورخ خشورمان نز تحفه: راه آهن سرساری جنوب به شمال ایران در سال ۱۳۱۷ در استگاه فوزیه وصل شاد. ترمه ۱۳۲۰ راه آهن سرسری از شرق توسط شهرستان شاهرود راسید بپیچید، در حالی که چون در انتظار من شکافت صحنه مقدس، دو بازدید کننده زیادی دشت بساد، طراحی شده توسط گرافتند را آهن را تا مشهد آدما دهند. راه آهن از شمال باختری کاشور تا مرکز شهر آدم دشت به عنوان شروع جنگ جهانی دم با هیمین صورت بقیه مند و کار ایران اجازه نداد کرها تا سال ۱۳۲۵ . ، آداما پدا کاند. از کجا پرسیدی از ۱۳۳۵ بپرس با شواهدی مبنی بر عدم امنیت داخلی تا نظرت رو ادامه بدی خط بنویسی بحث میشه. در ماه تبریز و مراکز برچی آستان ها رشید صف است. خط ملی در زمان محمدرضا شاه توسط یافت و تهران، توسط شهرهای، سمنان، مشهد، قزوین، زنجان، اصفهان، یزد و کرمان به کردها گسترش یافت.

شمال

مراسم راه آهن تهران

خطوط قبیله ای

راه آهن کاشور قبل از دوران رضاخان با توضیح زیر باد:

۲۳ SAL PAS AS Sakht Olin Rah Ahn Jahan Bin de Shahr Astakton-Darlington Engelstan Der Sal 1203 Where Fanauri Carrying and Transferring Imported Iran.

باه گفته خسرو معتد، مورخ ایران معاصر، راه آهن در ایران در دورا قاجار و از اواخر سلطان محمد شاه در سال ۱۲۲۶ تی دیگران سل سلطان احمدشاه، دیگران شاه سلسله قاجار دیر ۱۲۹۹ با ۲۳۰ کیلومتر امتداد دورسخته تقسیم جنوب تایر به تناوب.

اولین راه آهن ایران دی آر سال آخرین سلطان محمد شاه قاجار با واسطه مجرد گرگی روس به نام خشتاریا تک به طول ۱۴ کیلومتر DR سال ۱۲۲۶ خورشیدی بین رشت – بندر پر بازار – بندر انزلی سخته شاد.

یک خط بعد از من راه آهن تهران – حضرت عبدالعظیم در سال ۱۲۴۱ وساطت شارکت بلویک حدود ۹ کیلومتر طول دارد و وساطت یوغ روس سرمایه قدری شاد و ناصرالدین شاه سوار. قطار شد و آزیموت ماه ری حرکت کرد کجاست.

خط سخت آهن بعد از من به واسطه راس حادر سال ۱۲۹۱ قبل از آغاز جنگ جهانی اولین گازهای شاد و طول جنگ چهار را بیان رشید پرسید. خط شهر جلفا و تبریز کجاست به مای کرد متصل هستند. بسیج، نیروهای، روس، رادار، استان، های، خراسان، گیلان، مازندران و آذربایجان و نیز پایه های دوران ۱۲۸۵-۱۹۰۷ تحت کنترل روس ها پاد، تاشل کرد.

انگلیسی، ها، همگنین اولین، راه اهن، را پرا، تجارت نفت در استان، خوزستان سختند. با شروع جنگ جهانی اول، خط آهن دیگیری به طول ۶۷ کیلومتر از کویت تا عراق، با منطقه سیستان – دیزآباد و ایلات بلوچستان – سختند است. بریتانیا، الوا بر در دی مسیر رایلی، بوشهر راز، راه آهن دیگری جاده به برازجان متصل به کردها. دیگران خط اهن که انگلیسی ها در جنوب کاشور سختند راه آهن میرجاوه – زاهدان در سال ۱۲۹۹ بود.

پرووه راه آهن ایران با ۱۳۹۴ کیلومتر راه آهن در ۱۷ میرداد ۱۳۱۷ دارای خط پایان رشید و دو در شمال و جنوب در استغا راه آهن فوزیه (سمیه) وصل است به شادند و دور سوم شهریور ۱۳۱۷ با فاز رسمی از افتتاحیه و بحرهید بحرهید.

منبع:

سازمان اسناد و کتاب خانه مالی ایران

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر