فرمانده انتظامی شهرستان املش اجتناب کرده اند اختراع ۹۴۰ خوب و دنج تریاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری ۲ متهم {در این} اتصال {در این} شهرستان خبر داد.


سرهنگ “باقر رجبی ویسرودی” در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار تبناک گیلان همراه خود دقیق اینکه چرخ دنده مخدر تاثیرات مخربی بر اقامت شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی دارد، ذکر شد: امتحان شده پلیس برای نجات شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه متوقف نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} امر اجتناب کرده اند هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. ملاحظه.”

این مقام انتظامی همراه خود دقیق اینکه در پی کسب خبری مبنی بر ورزش خصوصی وی در زمینه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا چرخ دنده مخدر، موضوع در اصل کار پلیس اعلان این شهرستان قرار گرفت، افزود: همراه خود امتحان شده مداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق قضایی در عملیاتی غافلگیرانه وی دستگیر شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شد. متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه اقامت اش {در خانه} اش در جاری بسته بندی چرخ دنده مخدر.

فرمانده انتظامی شهرستان املش اجتناب کرده اند اختراع ۹۴۰ خوب و دنج تریاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری ۲ متهم {در این} اتصال {در این} شهرستان خبر داد.

سرهنگ “باقر رجبی ویسرودی” در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار تبناک گیلان همراه خود دقیق اینکه چرخ دنده مخدر تاثیرات مخربی بر اقامت شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی دارد، ذکر شد: امتحان شده پلیس برای نجات شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه متوقف نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} امر اجتناب کرده اند هیچ تلاشی دریغ نمی شود. ملاحظه…”

این مقام انتظامی همراه خود دقیق اینکه در پی کسب خبری مبنی بر ورزش خصوصی وی در زمینه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا چرخ دنده مخدر، موضوع در اصل کار پلیس اعلان این شهرستان قرار گرفت، افزود: همراه خود امتحان شده مداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق قضایی در عملیاتی غافلگیرانه وی دستگیر شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شد. متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه اقامت اش {در خانه} اش در جاری بسته بندی چرخ دنده مخدر.

فرمانده انتظامی شهرستان املش تصریح کرد: اجتناب کرده اند قاچاقچیان ۹۴۵ خوب و دنج تریاک، مقداری کلک و یک دو تجهیزات توزین اختراع شد.

سرهنگ رجبی در نهایت سخنان شخصی را همراه خود دقیق اینکه چرخ دنده مخدر خطر شدید برای نوجوانان، سلامت شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت گروه را به خطر می اندازد، اجتناب کرده اند ساکنان خواست در صورت تبصره هرگونه مورد نامشخص مراتب را اجتناب کرده اند طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.