غیر از عذرخواهی از ملت، کار دیگری نمی توانیم بکنیم – تجارت نیوز

غیر از عذرخواهی از ملت، کار دیگری نمی توانیم بکنیم – تجارت نیوز