غرور باعث ۲۰ کشته در سیل تهران شد؟توقف خودروی پراید در مسیر رودخانه یکی از دلایل اصلی آسیب دیدن آن بود. زیرا سیل باعث شده بود این خودرو به طور کامل دریچه کانال را مسدود کرده و بستر رودخانه را سیل کرده و وارد منطقه شود و در نهایت مردم و منطقه را به شکلی بزرگ با خود همراه کند.