غذاهایی که بر اساس گیاهان غیر انسان ساخته شده معادل استیک است: تغذیه.


در اینجا به دنبال طعم نیستید ، اما استفاده از گیاهان به تنهایی از نظر تغذیه معادل یک استیک است و هیچ چیز ساخته دست بشر نیست.

من می پرسم چون می دانم چه راهی برای صرفه جویی در مصرف انرژی مفید است. یعنی قاعده کلی این است که با کشش زنجیره غذایی بیشتر انرژی خود را از دست می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید