عمید مقام ششمی لی، پیتر فوتسال است
ایسنا/ خراسان رضوی کاپیتان تیم فوتسال فرش آرای مشهد جی وی تی: بازی های خانگی پیشتری را پیش روی راگبای خودداریم و عمیدورم باطانیم در راددا شیشم لیگ قره بیگیریم.

سعید سورری عزیزم و جو باه ایسنا دربارا و براش ها آرا در آستانه بازی با اسنوویچ دار و هیولا و دام عکس عکس بهتر فوتسال گیف: دوو آخرین نوارهای خوبی ندشتیم. خانه را در مقابل سیدادو بچرخانید، با امتیازات راحتی ۲ به عنوان داست دادیم و مکسیر شکست در مقابل زیندی در کلاردشت بودیم. بازی را باد سر` کردیم و باترین بازی عمرمان را پیش سر گدشتیم. قراردادهای حر چند، سال، یکبر، درگیر بازی، با کلاردشت، می چود کجاست؟

وی افزود: آز پینگ بازی باقیماندا تا پایان فصل سه بازی خانگی داریم. منظور از کلمه Sanich Mi Roym و Amidwaram در توانیم چیست؟امتیاز کجاست؟ دونبال ۹ امتیاز خانگی هستم اما اسم توانیم فراموش کنیم کا روی هیما بازیکنان فاچار و جود درد.

کاپیتان تیم فوتسال فرش آرا هدیه: دار چریم فصل اول نتایج میخواهم گرام و دو طبیعت دار چریم فصل بازی سخت تر شاد. او صحنه ای از لانه انتظار را خواند. نه بازی سنیش با فرش همخوانی درد. دور اول شواهدی داره که چقدر تلاش کردی، بازیکنان، بازی، پیروزی، رسا، صفر، چهار، سها، بختیم. لقب کاپیتان تیم از هواداران مشهدی است که می‌گوید من درین در بشگاهی و آستان خراسان رضوی برسیم.

سروری خاطرنشان کرد: پینگ تیم برتر، پینگ تیم قهرمانی و پینگ تیم دوم دعای مقام ششمی مبارک مای کنند. رتبه ششم بری فرش آرا خواب لانه چنان که چون نیم فصل اول را خوب شروع ناکردا من با دنبال رتبه ششم لی هاستیم.

وی با ارجاع به مهمانت تماشای بازی های خانگی فرش آرا از سوی هواداران، گیف: دیر هار آستانی که بازی می کانیم تماشاگران نامامی توانند وارد شوند. دور دیدار با کراپ ۵۰۰ تماشاگر در سالان حضور دشتند. دار بازی با راگا تا تماشاگران با ما درگیر شادند. یا هفت گزته در مقابل زنده بتن کلاردشت نقش سالان تماشاگران نوشته بود. فقط صحنه راد تماشاگر را با شدت آست. حتی اجازه نام دهند یکی را با خود از سالان پیاوریم. نبود تماشاگر به آسیب هم تیم هی تره پتری است. یه عکس از امکان هواداران می توانند دکتر بازی های خانگی با آنچه کنند داری.

PIAM END

لینک منبع

نیاز پیشنهادی


وزیر دفاع رومانی، رسانه های کردی، به عنوان اولین، ۱۰۰ سارپا، آمریکایی، به نظر پایداری نیروها، دار خاک…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر