عمار جهانی کرونا/بیش ۴۳۱ میلیون نفر استمجموع مبتلایان کووید ۱۹ در جهان ۴۳۱ میلیون و ۹۸۵ هزار، ۳۴۷ راسید، ۵ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۹۲۱ نفر که در بمری تاید شده ۳۶۰ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۹۶ نفر نیز تکنون بهبود هستند.

به گذرش ایسنا، سرزمین اصلی امرهای رسمی، آمریکا، بایش ۸۰.۴ میلیون نفر و بیش ۹۶۹ هزار قربانی همچنان در صدر فهرست کوشورهای مبتلا به آن، کجاست تصمیم بیماری درد.

هند آکنون، بایش، به عنوان ۴۲.۸ میلیون منابع، شامل ایالات متحده، رتبه، دوم جهان، تصمیم گیری، و تعداد منابع COVID-19، در برزیل، ۲۸.۵ میلیون نفر است. سرشماری جهان بیشترین بیمار را درد.

برزیل، بایش، به عنوان ۶۴۷۰۰۰، مارگ، آمریکا، ایالات متحده آمریکا، ۱۹ مارگ، دامنه میر در جهان، هند با بایش به عنوان ۵۱۳۰۰۰، نفر سومین، مارگ کانت، میر ناشی به عنوان کرونا، دکتر جهان است.

روسیه همچانین با ۳۴۸۰۰۰ مارگ و پالاترین بالاترین مارگ و میرنشی به عنوان رادار کورونا را بین کوشورهای آروبایی درد و چارمین کوشور با پالاترین نارخ مرغ و میر در جهان است.

فرانسه هامچانین با ۲۲.۵ میلیون تامین کننده و رگ های شارمین بیمری، قلب کرون، دار جهان رکورددار، پلت شده با رگ های بیمری، قلب کرون.

ویروس کرونا

بر اساس جدول با گل سرخ شدا در پایگا گهیه، شمردن مپتلایان و قربانیان در بیماری دیر ۱۰ کوثری که رسمی گازرش هی دیش پشتترین آمار را تا صبح امروز (جمعه) دشتند با توضیح زیر است:

# خواب کوشور هر بیماران را برشمارید کل قربانیان
۱ ایالات متحده ۸۰,۴۴۶,۵۸۰ ۹۶۹۶۰۲
۲۴ هندوستان ۴۲,۸۹۴,۳۴۵ ۵۱۳,۲۵۸
۳ برزیل ۲۸,۵۸۰,۹۹۵ ۶۴۷,۴۸۶
۴ فرانسه ۲۲,۵۳۴,۹۷۱ ۱۳۷۷۷۰
۵ انگلستان ۱۸,۷۷۳,۱۶۴ ۱۶۱,۱۰۴
۶ روسی ۱۵,۹۲۸,۵۶۸ ۳۴۸,۵۷۸
۷ آلمانی ۱۴,۳۱۱,۰۵۲ ۱۲۲,۸۹۵
۸ prog ۱۳,۸۴۱,۸۸۹ ۹۳,۵۳۹
۹ ایتالیا ۱۲,۶۵۱,۲۵۱ ۱۵۴,۰۱۳
۱۰ اسپانیا ۱۰,۹۴۹,۹۹۷ ۹۹,۱۶۲

ایران در مجموع ۷ میلیون، ۱۱ خطر، ۹۳۲ تامین کننده، ۱۳۵ خطر و ۹۵۲ فتی نش به عنوان بیماری کووید-۱۹ دارد.

عمدتاً آمار بالا، ایالات متحده آمریکا، هند و برزیل، تکنون در فرانسه، بریتانیای کبیر، روسیه، آلمانی‌ها، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، آرژانتین، ایران، هند، کلمبیا، لستان، فرانسه، ایران، پاکستان رحیم صهیونیسم، جمهوری‌خواه چک، بلژیکی، مردم پرو، مالزی، کانادا، پرتغال، استرالیا و ویتنامی، زیرا یک میلیون تامین کننده وجود دارد که توسط ترکیه آلوده شده اند.

بیماری کووید-۱۹ در ۲۲۴ کوشور و منطقه در سراسیر جهان سرایت، کاردا شرقی، حمچنان، دار حفظیش شرقی و جایی که بیماری حمچنان در سراسیر جهان قربانی می گورد واقع شده است، پراکنده شده است.

دارین لینک، آمار، دقیق، شیوع ویروس کرونا، در جهان، و جدولی حاوی کامل بودن قسمت های مناطق عماری، در تمامی، خشورها و درگیر با کرونا، اثر رز رسی می چود.

PIAM END

منبع

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر