علی مطهری: مجمع پیش آگهی مصلحت نظام سنا شد/ تنها مرجعی کدام ممکن است حق بازرسی مجلس را دارد شورای نگهبان است
ممکن است توده ها نسبت به تشکیل دومین شورای نگهبان در مجمع پیش آگهی مصلحت نظام هشدار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار داده ام کدام ممکن است مصوبه مجلس را بازرسی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است به بهانه نقض جاده مشی عمومی نظام آن را رد تنبل.