ضرایب سوابق تحصیلی مقاطع تحصیلی ۳-۳-۶ نظام آموزشی منتشر شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان.به گزارش خبرنگار مهر ، جزئیات مصوبه شورای سنجش و گزینش دانشجو در خصوص پذیرش متقاضیان ورود به موسسات آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲. بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اینجا منتشر شده است.

نکات اجرایی و فنی اجرای این مصوبه در جلسات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ۳۱/۱۴ شهریور ۱۴۰۱ و ۳۲/۱۵ شهریور ۱۴۰۱ به شرح زیر بررسی و تصویب شد:

۱. در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ اسامی و ضرایب آزمون سراسری ۱۴۰۲ برای دیپلم و گواهی پیش دیپلم نظام ۳-۳-۶ دانشجو و دوره های یکساله/ ترم اعلام شد.

۲. در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و انسانی، سهم نمره کل پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه های آزمایشی آزمون سراسری ۱۴۰۲ ۴۰ درصد است که دارای. یک اثر واضح

تاثیر دیپلم یکسال / یک ترم در آزمون سراسری ۱۴۰۲ در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تجربی و علوم انسانی ۳۰ درصد تأثیر قطعی و مدرک پیش دانشگاهی یک ساله / یک ترم ۱۰ است. ٪، در مجموع ۴۰٪، که تأثیر واضحی بر سوابق تحصیلی تا نمره کل دارد.

۳. سهم نمره کل پیش دانشگاهی نظام ۳-۳-۶ پایه دوازدهم یا دیپلم و نظام سال/ ترم در آزمون گروه های آزمون هنرهای ملی و زبان های خارجی ۱۴۰۲ ۲۶ درصد بوده و فقط شامل دروس عمومی می باشد. سوابق تحصیلی و مابقی به نمره کل آزمون اختصاصی اضافه می شود.

جداول مهم ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳ از سال ۱۴۰۲

ضرایب ۳-۳-۶ دیپلم علوم ریاضی نظام گروه علوم فنی ریاضی
نوع خط نام دوره دیپلم عامل
عمومی ۱ فارسی (۳) ۲۱.۶۳
۲ عربی، زبان قرآن (۳) ۵.۵.۵
۳ تربیت دینی ۳ (دین، اخلاق و قرآن) ۵.۵
۴ زبان خارجی (۳) ۱۱.۸۰
۵ بهداشت و سلامت ۳.۴۴
۵ علوم اجتماعی ۲.۵۵
کارشناس ۷ حسابداران (۲) ۷.۸۴
۷ هندسه (۳) ۵.۵
۵ ریاضیات گسسته ۳.۹۲
۱۵ فیزیک (۳) ۱۱.۱۲
۱۱ شیمی (۳) ۷.۴۹

جداول مهم ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳ از سال ۱۴۰۲

ضرایب نظام علوم تجربی ۳-۳-۶ علوم تربیتی گروه علوم تجربی
نوع خط نام دوره دیپلم عامل
عمومی ۱ فارسی (۳) ۲۱.۶۳
۲ عربی، زبان قرآن (۳) ۵.۵.۵
۳ تربیت دینی ۳ (دین، اخلاق و قرآن) ۵.۵
۴ زبان خارجی (۳) ۱۱.۸۰
۵ بهداشت و سلامت ۳.۴۴
۵ علوم اجتماعی ۲.۵۵
کارشناس ۷ ریاضیات (۳) ۶.۸۸
۷ زیست شناسی (۳) ۲.۰
۵ فیزیک (۳) ۶.۱۹
۱۵ شیمی (۳) ۹.۹۱

جداول مهم ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳ از سال ۱۴۰۲

ضرایب دیپلم ادبیات و نظام علوم انسانی ۳-۳-۶ در گروه علوم انسانی
نوع خط نام دوره دیپلم عامل
عمومی ۱ فارسی (۳) ۲۱.۶۳
۲ تربیت دینی ۳ (دین، اخلاق و قرآن) ۱۹. ۱۳
۳ زبان خارجی (۳) ۱۱.۸۰
۴ بهداشت و سلامت ۳.۴۴
کارشناس ۵ ریاضیات و آمار (۳) ۰.۵
۵ علوم و فنون ادبی (۳) ۷.۸۰
۷ عربی ۳ (زبان ویژه رشته) ۵.۵۵
۷ تاریخ (۳) ۷.۰۰
۵ جغرافیا (۳) ۰.۵
۱۵ جامعه شناسی (۳) ۷.۰۰
۱۱ فلسفه (۲) ۵.۵۵

جداول مهم ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳ از سال ۱۴۰۲

ضرایب دیپلم علوم و معارف اسلامی ۳-۳-۶ در گروه علوم انسانی
نوع خط نام دوره دیپلم عامل
عمومی ۱ فارسی (۳) ۲۱.۶۳
۲ اصول عقیده (۳) ۱۹. ۱۳
۳ زبان خارجی (۳) ۱۱.۸۰
۴ بهداشت و سلامت ۳.۴۴
کارشناس ۵ ریاضیات و آمار (۳) ۰.۵
۵ علوم و فنون ادبی (۳) ۷.۸۰
۷ عربی ۳ (زبان ویژه رشته) ۸.۶۰
۷ تاریخ ۳ (تخصص) ۰.۵
۵ دستورات (۳) ۳.۵۵
۱۵ علوم و معارف قرآنی (۳) ۷.۰۰
۱۱ فلسفه (۲) ۵.۵۵

جداول مهم ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۶-۳-۳ از سال ۱۴۰۲

۳-۳-۶ ضرایب مدارک نظام در گروه های هنر و زبان های خارجی
نوع خط نام دوره دیپلم عامل
عمومی ۱ فارسی (۳) ۲۱.۶۳
۲

عربی، زبان قرآن (۳)

عربی ۳ (زبان ویژه رشته)

۵.۵.۵
۳

تربیت دینی ۳ (دین، اخلاق و قرآن)

اصول عقیده (۳)

۵.۵
۴ زبان خارجی (۳) ۱۱.۸۰
۵ بهداشت و سلامت ۳.۴۴

در هر نوبت از آزمون اختصاصی، گزارش نمره شامل نمرات خام و نمره کل آزمون اختصاصی (طبق بند ۲ بند ۱-۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) بر اساس میانگین موزون. از نمرات متوازن دروس اختصاصی آن دوره از آزمون از هر گروه امتحانی که داوطلب در آن شرکت می کند. ساخته شده است.