صادرات قدرت آمریکا به رکورد بی سابقه ای رسید
تقاضا برای آمریکا در جاری {افزایش است}، از کشورهای ecu پس اجتناب کرده اند حمله مسکو به اوکراین، امتحان شده می کنند واردات سوخت اجتناب کرده اند روسیه را کاهش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری جستجو در افزایش ذخایر محدود شخصی هستند.