شورای اصلاحات هوایی سازوکار، بانک گاز و تلگراف، DR Sal 1401
مجلس شورای اسلامی نمایندگان در آن شرکت ملی گاز ایران، شرکت توانیر، شرکت شادند ک به نظر بانک هوشمند و بنای بانک هوچمند در سال آینده، آقادم کنند.

به گزارش گازریش ایسنا، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نمادگان امروز چهارشنبه شورای دکتر قریان برسی پاورقی درامادی قانون شماره ۱۴۰۱، بند ۱۵ (د)، (و)، (ز) بصیرت ۱۵ راپسی و اصلاحی رسند. .

د) تبصره ۱۵؛ از منظر اصلاحات هوایی، گاز بانک و تیر برق، قرار سنگین، بر اساس یک نفر در سرنا حر خانوار و سرشماری اعضای حرخانواده، شرکت ملی گاز ایران و تنیر باید به عنوان جاده بخش گیردلتی، بررسی بانک کنندگان، استان کنند. کانکشن و مشترک با نفت، بازرگتر مشترک، بالا بانک و نصب کنتور، هوشمند، دریفت پورسانت، مناسب به صورت مفصل با تصویر اقساط می باشد.

مطابق بند (و) تبصره ۱۵؛ میدونی سوخت نیروگاه سلام خودکوایی که با تایید شرکت وابسته سلام و وزارت نفت درای کانتور تقسیم شده یا هست و کلی نرو دیدی یا از رعد و برق میترسی. ، رعد و برق ، را ، با شبکه کشور من ، انتقال مای دهند. نروگاه سرزمین اصلی میانگین رندمان نیروگاه دمای بالا در سال ۱۳۹۹.

مطابق با مورد (g) Paorqi 15; نرو از یک شرکت بزرگراه وابسته به خود به عنوان یک مغازه، یک صندوق، یک بری، منابع پردازش، سخات و بهرا برداری، یک منطقه پرپنگ هزار ماگواتی، یک منطقه اولویت، بخشی از منطقه بازدید کرد. محروم و به عنوان یک متر از گسترش ناچیز آن، پاهای کنید.

انتهای پیام/

شما اهمیتی نمی دهید

لازمه پیشنهادی


ایسنا/ کهگیلویه در بویراحمد کارشناس هاوشناسی آستان کهگیلویه و بویراحمد دیگران.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر