شهردار: چرنیگوف را نمی توان {به دلیل} محاصره روسیه تخلیه کرد
شهردار چرنیگوف در ۱۲۰ کیلومتری شمال شرق کیف اجتناب کرده اند محاصره درست این شهر توسط نیروهای روسی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار داد کدام ممکن است تخلیه در عمق غیرنظامیان اجتناب کرده اند شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ مجروحان غیرقابل دستیابی است.