شهرت ۴ هزار میلیارد تومانی به مجلس برای حمایت اجتناب کرده اند داده ها مقدماتی


رضا حاجی پور مشاور افراد آمل در مجلس شورای اسلامی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در مجلس، همراه خود ردیابی به نامگذاری سال جدید شناخته شده به عنوان «ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی» اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت، تصدیق شد: در سال ۱۳۹۴، سال ۱۳۹۰ شناخته شده به عنوان «ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال» نامگذاری شد. : «در سال های قبلی نمایندگی های داده ها بنیان همراه خود مشکلاتی مواجه بودند کدام ممکن است اصلی آن عدم حمایت اجتناب کرده اند نوآوری ها دانشمندان ما بود.

سخنگوی گروه آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش در مجلس نمایندگان اظهار داشت: مجلس نمایندگان اخیرا قانونی را تصویب کرد کدام ممکن است مشکلات نمایندگی های داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمندان ما را رفع می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} قوانین بحث صدور مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا تولید دیگری مطرح شده است. “

حاجیبور خاطرنشان کرد: در قوانین مصوب مجلس برای حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان، ۴ هزار میلیارد تومان در قالب کمک بلاعوض را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات کم بهره برای نمایندگی های داده ها بنیان بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل شد.

وی افزود: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در صدور مجوز نمایندگی های داده ها بنیان اجتناب کرده اند تولید دیگری موضوعاتی است کدام ممکن است در قوانین مجلس نمایندگان به آن است پرداخته شده است.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول توصیه دهید