شهدا نیازی به عکاسی ندارند با این حال راه شهدا باید یکپارچه پیدا تدریجیبه گزارش تابناک کردستان، حامیان معتقدند کدام ممکن است کمک سیگنال انسانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود روح الهی در روح انسان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنای انسانیت {در این} جهات روشن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد باید {به یکدیگر} کمک کنند، با این حال مخالفان معتقدند کدام ممکن است محله باید از گرفتن چنین شرایط مناسبی کمک خواهد کرد که شما اجتناب کرده اند انگشت دادن تکنیک، انسان نیازی به کمک ندارد.

اجتناب کرده اند طرفی ما منکر مساعدت نیستیم، اما علاوه بر این معتقدیم خداوند متعال انسانیت را ۹ در مقیاس مادی، اما علاوه بر این در مقیاس غیر مادی چکیده کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن استعانت معنای عقلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرعی دارد. با این حال ما معتقدیم کدام ممکن است در خدمت به باید کرامت نیازمندان محافظت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ما کرامت نیازمندان مهمتر اجتناب کرده اند کمک {خواهد بود}. چرا کدام ممکن است در محله عده ای نیازمند هستند کدام ممکن است در بدترین شرایط قابل انجام مسکن می کنند با این حال عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت آنها اجازه نمی دهد مورد پرس و جو برخی قرار گیرند.

متأسفانه در محله شاهد هستیم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند عزیزانی کدام ممکن است در دنیای آنلاین ما به خانوار های نیازمند کمک می کنند، سرانجام در مقابل نیازمندان، جای بسی تاسف است کدام ممکن است در چنین رفتارهایی هیچ توجیهی {وجود ندارد}. به همان اندازه حدودی مایه تاسف است کدام ممکن است چنین عزیزانی صرفاً برای کسب امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت سیاسی شخصی انگشت به چنین رفتاری می زنند.

ما چنین کمکی را نمی پذیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این اعضای خانواده می خواهیم کدام ممکن است اگر به در نظر گرفته شده خانوار های نیازمند هستید لطفا در این مد به آنها کمک نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در نظر گرفته شده می کنیم بیشتر است کمک نکنید.

با این حال در {پاسخ به} مخالفان کمک باید اظهار داشت کدام ممکن است ما هم قبول داریم کدام ممکن است شرایط مالی محله باید بیشتر شود به همان اندازه اشخاص حقیقی نیازمندی در محله وجود نداشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه در شرایط مالی صحیح مسکن کنند.

خوشبختانه مقام معظم مدیریت در تعدادی از سال قبلی همراه خود تاکید بر اقتصاد مقاومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث ساخت به این نکته ملاحظه داشته اند، با این حال مدیران ما به جای آن ملاحظه به ایده ها ارزشمند مقام معظم مدیریت، متاسفانه در جستجوی عکاسی هستند. در امتداد طرف شهدای عزیزمان

متاسفانه این مدیران هیچ سابقه انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده می خواهند همراه خود عکس تکل همراه خود شهدای گران شخصی را انقلابی نماد دهند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این اعضای خانواده طرفدار می کنیم کدام ممکن است خون شهدا راضی نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنا به فرمایشات درک گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجمند شهید مطهری کدام ممکن است فرمودند: خون شهید موجی تحمیل می تدریجی کدام ممکن است همه عامل را روشن می تدریجی. صافی.» انصافا آموزش داده شده است شهید گران مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال حاضر خوشبختانه خون شهدا نقاب دروغین منافقین را اجتناب کرده اند چهره متعدد اجتناب کرده اند مدیران بدیهی کرد.

به این اعضای خانواده سریع می کنیم کدام ممکن است برای تصرف کردن به خون شهدا نیازی به عکس تکل نیست، به آن است بچسبند، با این حال مسلمانان جهان نیازی به عکس آنها در اتاق مدیریت ندارند. با این حال ایمان دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید روده ها خون شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت. در {پاسخ به} آرمان های شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت است.

الگوی شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت خدمت به محله است ۹ به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به خون شهدا در حال حاضر کدام ممکن است مقام معظم مدیریت بر اقتصاد مقاومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت تاکید می کنند همه مدیران باید. به جای آن عکس تکل حداقل ۱۰۰ اصل را رعایت کنید، ولی فقیه باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را ارباب شخصی قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اجرای فرامین مدیریت شک نکنید. اجتناب کرده اند این رو حزب همت در جهان باکلاس کردستان همواره بر اعتقاد خالصانه شخصی به خون شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های ارزشمند مقام معظم مدیریت تاکید داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است هایش نیز شبیه به فرمایشات است با این حال جهان اسلام در زمره پیشتازان است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه آنها قابل احترام هستند. اعضای حزب سیاسی استان شخصی سرباز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمالات ولی فقیه را می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما خون شخصی را به مبارک رئیس تقدیم می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها ایشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبرانقلاب اقلیم کردستان اجتناب کرده اند جمله رهبرانقلاب اقلیم کردستان را تایید می کنیم. استاندار احترام باکلاس استان کردستان. اجتناب کرده اند جناب آقای دکتر زری کوشا تقاضا داریم در سال ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی همراه خود ملاحظه به دارایی ها انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص اقلیم کردستان به موضوع ساخت در اقلیم کردستان ملاحظه کافی داشته باشیم.

مهندس فرزاد مرادی. دبیر حزب سیاسی اقلیم باکلاس کردستان