شرق اوکراین به الحاق روسیه در نظر گرفته شده می تدریجی / کیف: روسیه تمایل دارد اوکراین را مشابه با کره شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی جدا کردن تدریجی
این مقام روسی افزود کدام ممکن است روسیه همچنان در جستجوی تحمیل عالی گذرگاه زمینی اجتناب کرده اند مرز روسیه به کریمه است.