شرط راه اندازی دوربین های آژانس از زبان محمد اسلام
اسلامی در مورد اینکه آیا در صورت توافق برجام، دوربین ها روشن و فعال می شوند، گفت: شرط حذف آن این است که همه موارد ادعا شده را کنار بگذارند و تا زمانی که به تعهدات خود برگردند و اینها را امروز گزارش می کنیم. ادعا شده است. و موارد نادرست آن را رها نکنید، دوربین نصب نمی شود.