سیل Omicron / 4 شرایط عبوریا گفت: سوگند به آوازهای آنون را دعای دو تا سه، هفتا با دورتی، مدرت کنیم، میوتوند با چه کمک کند تا همگیری را تحت کنترل داشه باشم. بایاد بان روبرو شویم، توایم با اصب کیلومتری از دستم نده، کجا سونبوله غالب کنیم.

دکتر در مورد مشخصات وضعیت ویروس کرونا و همچنین وضعیت کرونا چطور؟ اشکالی ندارد. و اما زیارت تشریفات و جدایی خدا و استفاده از نقاب رعیت کنم، در واقع متوانیم ماهمانیها و مجالس رأع ببندیم و زمان اجتماع پرهیز کنیم و آگراشه. پرداخت اد وک اماک.

وی دربارا، محدودیت‌های اثربخشی هدیه Hi-Fi اجتماعی: دار هما، جلسه سلام، باید جدایی رایات شد. مثلاً اولاً نوارهایی در آن مخصوص شهرحی قرموز، موقعیت سینمای گران قیمت، آشفتگی و رفت و آمد اماکن عمومی با شش نوع بازار و تصویر وجود دارد. از Buzz Boden، کاما، ۳۰-۴۰ d است. به عنوان یک قید، به طور ضمنی، فعالیت جمع بی جهت متوقف می شود و نفرت با قید و قید ضروری است.

و ژگانی آدما داد: آغر بتوانیم دو تا سه هفتا، مدریت صحیح دشته بشیم. تماشای وقتی در را می‌بینی، ماسک را فشار می‌دهی، جلسات برجزاری نکن و واکس می‌زنی، می‌توانی برای من زیاد بخری، می‌توانی کنترل اپیدمیولوژیک بخری.

یا گفت: رشد مجدد، مرغ و میرهای قلبی اکنون در حال آسودگی است. Ağrşeştı mı şıyd سرشماری مارگ و میرا نشی میکرون متر است اما زمان ظهور سیار زیاد بود سرشماری مرغ و میرها نز افزیش می یباد است. بنابریان برای، کهش مرغ و میر باید میزان ابتلا و شیوع ویروس از دانشگاه کهش ضحیم، اما انتشار ویروس از دانشگاه گلگیری، مارگ و میر افزایش من یباد را حتما می خواهیم.

و ژگانی تایید کرد: آرزوش پشگیری نقاب با پالست ماشین است. تک تک به عنوان نقاب، استفاده از می کنند و ویرگول، خود رایات، م کنند در پشگیری به عنوان محلی رایج در بیماری، توسط سیار موثر خواهان بود. لازم به ذکر مقیاس موافقان و مخالفان و جیوه میکرون پین آست، ولی مقیاس وفور است و جیوه مقیاس برجستگی است و جیوه را می توان نزدیک کرد.

یا همچانین دربارا، سون بالاتر درگیری، در اومیکرون، گفت: «دار حاضر است، بروز گوانان، کدکان و نوزادان در اومیکرون، اگر هستی. در مقابل دلتا، سالمندان درجه یک، تحت تأثیر تصمیم می داهد، اومیکرون، در طول سال ها، به دلیل نفوذ می دهد. پرداخت دیر خواده، تماشای کدک، زیاد بشد.

و ژگانی ابریش بنی، گلودرد، سل و … RA برشمورد. عنوان نشانه‌های هدیه اومیکرون را دارد: حالت کنونی، نوعی بیماری، شبیه به سرمخورجی را باید با اومیکرون، منسوب به او. آغار مردم در توانند کجاست مرحله سیل بیماری است گذر کنند توانم من به اندازه ی گذر از کنیم کجاست.

PIAM END

لینک منبع

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر