سپهبد مردم در حوزه تحریریه دفاع مقدس گوانان و نجونانایسنا/ گیلان مدیر حفظ آثار باستان شناسی دفاع مقدس گیلان پان مردم راز حوزه انتشارات باستان شناسی حرم دفاعی بری گوانان و نوگوانان خاوند و هدیه: کتابخانه های عمومی تونایی خوبی در آشنای نوادگان گوان بکر و دفاع مقدس ارجستا سازی قهرمانان ملی.

سرهنگ حسن حبیبی اختتامیه جشنواره ملی «سرخ نویسان» که با مهورات تجلیل از نویسندگان و نویسندگان بارتر ارسا نوع دوستی و شهادت آستان گیلان برگزار شاد، کودتای پاک خون اسلامی نامید را اجرا کرد. از هزاران، شهید گیلگون، کفن گیفت: دستوردهای، محرک افتخار کجاست؟

دفاع مقدس طولی ترین جنگ قرن گذشته عنوان کرد و افزود: حوادث که امروز در منقا و جهان در قضیه رخ دادن است گواهی بر تمایز دکل دفاع مقدس چرا که درایت و نگاه تیزبین امام راحل بعث شاد. برای انکه، مردام، میدان شونده را بگیر. دفاع کنید کجا و شور و شوقش کجا؟

مدیر باستان شناسی حفظ و نشر ارزش حی دفاع مقدس گیلان با بیان انکه نیازمند فرهنگ و دفاع مقدس دانمارک ابعاد اجتماعی، اقتصادی و ناحیه هاشم، اعلامیه کرد: دیرین راستا بیاد از مزایی شوایی. تجارب دفاع مقدس جانبازان

حبیبی در نقش حنار با عنوان بهترین ابزار بری انتقال مفاهیم و آرزوش دفاع مقدس یاد کرد و هدیه: استان گیلان با ارائه هشت هزار شهید یکیه از پیشگامان یک رویداد دفاع مقدس است. هماشینین حمایت گیلان جبهه ای است بلند کوسور با همتا و بوده خوشنام.

تأیید می کنیم که با استکبار ستیزی زنان گیلان، نوبت دفاع مقدس، دفاع، دفاع، دفاع، حوزه امداد خاطرشان، حک شده ایم، پاسخ: سهمی از کتاب های دفاعی به نام مردم. ، انتشارات کوشور، آخرین بار، ۳.۵ روز گذشته و شاهد آن ۲.۵ رشید است، اما هامانتور که رابر بیشتر کودتای خاطرانشان کرندند، دفاع مقدسی از افتخار گای کار درد، و دغدغه اوست. ابعاد آن بید توضیح دادن و داشتن دانشگاه با او و فرزندانش، خوان، دیدگاه های او، چاد.

مدیران حفظ آثار گیلان خواستار افزایی در زمین، انتشارات کتاب دفاع عالی از شادد و اوزود: تولید محتوای یک دفاع مقدس هستند.

حبیبی مردم، را در زمین، آثار گوانان و نوگوانان را به عنوان سانتا ذفسا فرخوند و تحفه منتشر می کند: کتابخانه عالی امامی تونایی خوبی برای آشنایی نوادگان گوان با کتاب عالی سانتا دوسا و برجسته سازی قهرمانان ملی درند.

هدف نویسنده کجاست، کتاب دفاع مقدس حوزه را آشنایان، فرزندان گوان با ارزاق، دفاع مقدس دانست و یادور شاد: فرزندان امروز جونگ را، همسایه، و آنجا کجاست. شواهدی است که می توان در مقابل و مخالف عبارات از پشهید استفاده کرد. نبرین بیاد روایت من واقع گرایانه است و حنیرمندانه جن با نظر گوانان و نوانان کنیم.

مدیر حفظ آثار دفاع مقدس گیلان از مردم قلم خوات بیش به عنوان پیش با کتیبه رزمندگان گیلان نوبت دفاع مقدس جهت کنند و هدیه: با دو مسئول فرح شاد از فرصت استفاده کردی و چرخش دفاع مقدس را گسترش دادی؟ دستاوردای دفاع مقدس با امنیت نعلین محور مقاومت را بچرخاند.

PIAM END

لینک منبع

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر