سند عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۵ هزار تردد در خیابان های استان


بر ایده تجربیات پذیرش درد; نورالله دلخا اظهار داشت: بیشترین تردد {در این} مدت محور ایلام – صالح آباد همراه خود ۷۹۷۷۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلام بدره همراه خود ۶۶۶۹۸ چراغ راهنمایی.

وی افزود: این کمیت تردد خودروها نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی است.۲۳% افزایش به نظر می رسد تبدیل می شود.

الدلخا اظهار داشت: اجتناب کرده اند ۱۶ مارس به همان اندازه ۲۵ آوریل ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶۲ مسافر همراه خود ۳۳۵۰ پرواز به پایان رسید.

وی یکپارچه داد: این نسبت اجتناب کرده اند تردد مسافران نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۳۵ نسبت افزایش داشته است.

او خودسرانه اظهار داشت: در این دوران ۱۰۲۸۵۹ تجهیزات خودروی با کیفیت حرفه ای آنها در جاری بازدید به محورهای ترانزیتی شهرستان بودند کدام ممکن است هفت نسبت نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی افزایش داشت.

ارنا