سنت باید متعلق به افراد باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط شخصی افراد اداره شود


به گزارش تابناک کردستان، علی اصغر دورایی در حال حاضر یکشنبه در مراسم معارفه جدید مدیرکل جدید اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی کردستان کدام ممکن است همراه خود حضور معاون حقوقی، پارلمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانی وزیر ملت برگزار شد، ذکر شد: امور در وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو. ارشاد اسلامی در سنندج: شهر سنندج به شهر مناره ها افسانه ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد آن ۹ تنها همراه خود ادبیات، شعر، موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرهای تجسمی آشنایی دارند، اما علاوه بر این اقامت آنها همراه خود این علوم انسانی آمیخته است.

وی افزود: درهای ادارات سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در شهرهای مختلف کردستان ۹ تنها به روی اهالی سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری باز است، اما علاوه بر این اجتناب کرده اند صاحب نظران را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان مفهوم اجتناب کرده اند اقصی عوامل قلمرو دعوت به حرکت می آید به همان اندازه {در این} زمینه ایفای عملکرد کنند. سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری

مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی کردستان تصریح کرد: سنت باید از ما باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط شخصی افراد اداره شود.

درایی افزود: برای اشاعه سنت اقلیم کردستان، سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه‌اندازی را تدوین می‌کنیم کدام ممکن است اطراف کردستان را همراه خود تکنیک‌های مختصر، میان‌مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشارکت اتاق‌های در نظر گرفته شده در تذکر بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: این سند منصفانه مسیر زیبایی شناختی است کدام ممکن است همراه خود تحمیل انگیزه در مدیران سایر این سیستم های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری هیچ گونه عقب نشینی تحمیل نخواهد کرد.

درایی دقیق کرد: نیازمند بازخورد، راه حل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادات سازنده اهالی سنت، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا اجتناب کرده اند همه اقشار مختلف افراد استقبال می کنیم.

پیش اجتناب کرده اند تصدی علی اصغر دورایی مدیرکل اداره سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی اقلیم کردستان، عبیدالله رستمی این سمت را بر عهده داشت.